RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWE Elżbieta Obuchowicz z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 10 lok. 11, 15-727 Białystok;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
- realizacji umowy i obsługi składanych reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO),
- realizacji przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO),
- marketingu bezpośredniego (na podstawie motywu 47 preambuły RODO);
Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes BIURA RACHUNKOWEGO Elżbieta Obuchowicz polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będziemy przechowywać w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu BIURA RACHUNKOWEGO Elżbieta Obuchowicz, chyba że użytkownik wycofa zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia, dostawy, wystawienia faktury oraz rozpatrywania składanych reklamacji.
Przetwarzamy dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w sklepie oraz w celu prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług;

4) Abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, będziemy przekazywać Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie trzem grupom:
- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
- innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, kancelariom prawnym.

5) Pani/Pana danych osobowych nie przekazujemy do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich nie profilujemy;

6) Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub podatkowych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później (obecnie maksymalnie 10 lat);

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do usunięcia danych lub ich sprostowania;

8) Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO;

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu i do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.